Lees hier ons Clubregelement

Nieuwe versie april 2020

 


reglement 23 april 2020

Artikel 1: toegang tot het domein, het wateroppervlak en de infrastructuur.

1.1. Elke persoon die het terrein betreedt, al dan niet als lid, dient akkoord te gaan met dit reglement en zich te gedragen volgens de regels die vermeld staan in dit reglement.

1.2. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die gebeuren op de terreinen van de club.

1.3. Leden zijn personen die zich geregistreerd hebben op onze website en het lidgeld volledig betaald hebben. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap is geldig vanaf de betaling tot en met 31 december van datzelfde jaar.

1.4. Niet-leden mogen het domein niet betreden. Enige uitzondering is met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur of in een van de uitzonderingen zoals uitgelegd in artikel 1.8 en 1.9.

1.5. De bestuursleden en medewerkers van Surfclub Heusden Gent VZW hebben ten alle tijden het recht om de toegang tijdelijk te ontzeggen aan leden en niet-leden.

1.6. Het bestuur behoudt haar recht om eenzijdig een lid permanent de toegang te ontzeggen zonder dat deze recht heeft op een terugbetaling van het lidgeld.

1.7. Voor elke activiteit waarvoor schriftelijke toestemming vereist is, moet men deze toestemming te allen tijde kunnen voorleggen en zichzelf kunnen legitimeren met een geldige ID-kaart.

1.8. Niet-leden mogen onder volgende omstandigheden de club tijdelijk betreden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur:
1.8.1. Voor het uitvoeren van werken op de club of personen die optreden als vrijwilliger tijdens een evenement.
1.8.2. Georganiseerde evenementen zoals maar niet beperkt tot: wedstrijden, opendeurdagen, fuiven, optredens, volleybal tornooi, comedynights, kaas-en wijnavonden en andere openbare evenementen van Surfclub Heusden Gent VZW.
1.8.3. Evenement georganiseerd door derden waarop zij werden uitgenodigd.

1.9. Iedereen die het terrein wil betreden moet lid zijn, behalve:
1.9.1. Kinderen jonger dan 3 jaar zijn niet verplicht om lidgeld te betalen. Ze moeten altijd vergezeld zijn van een volwassene die lid is van de club op voorwaarde dat zij geen sporten beoefenen. Deze kinderen worden ook niet verzekerd tenzij hier expliciet om gevraagd wordt.
1.9.2. Cursisten gedurende de tijd dat ze een cursus volgen en/of deelnemen aan recreatieve activiteiten georganiseerd door de surfschool.
1.9.3. Ouders, familieleden of voogden van personen die een cursus volgen tijdens de duur van het cursusmoment.
1.9.4. Iemand die achter informatie komt vragen i.v.m. lidmaatschap of cursussen. Deze personen hebben enkel toegang tot het terras en de kantine en mogen geen gebruik maken van de andere faciliteiten. Zij mogen zich niet langer op de club begeven dan nodig is om de informatie te winnen.

1.10. Indien door het bestuur een ledenstop wordt ingevoerd, mogen er geen niet-leden het terrein betreden. Ook niet vergezeld van een ander lid om de club te leren kennen.
1.10.1. Enkel ouders, familieleden of voogden van cursisten en cursisten zelf mogen in het kader van de cursussen zich als niet-lid op de club begeven.
1.11. De lidkaart is strikt persoonlijk en kan dus niet doorgegeven worden aan anderen. De lidkaart kan afgehaald worden in de kantine tijdens de openingsuren
1.11.1. De lidkaart kan doorgegeven worden binnen een familie indien de leden zich als familie hebben ingeschreven.
1.11.2. Bij verlies of diefstal van de lidkaart dient het bestuur zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden via het e-mailadres: kantine@surfclubheusden.be. Indien dit niet gebeurt kan het bestuur niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruik.

1.12. Het is verboden om:
1.12.1. Te zwemmen op het wateroppervlak.
1.12.2. Te vissen op het wateroppervlak.
1.12.3. Materiaal van de club te gebruiken voor financieel gewin zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het bestuur.
1.12.4. Lessen te geven op het grondgebied van de club voor financieel gewin zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bestuur.
1.12.5. Andere zaken die eigendom zijn of behoren tot Surfclub Heusden Gent VZW gebruiken voor
financieel gewin zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
1.12.6. De motorboot te betreden, deze te besturen of los te maken van de oever.
1.12.7. (Opblaasbaar) (water)speelgoed, (gemotoriseerde) vaartuigen of gelijkaardige zaken mee te
brengen en op het wateroppervlak te gebruiken.
1.12.7.1. Enkel het meebrengen van eigen windsurfmateriaal is toegelaten.
1.12.7.2. Lesgevers zijn niet gebonden aan deze regel tijdens het geven van een cursus.
1.12.8. Zelf dranken of voedsel mee te brengen.
1.12.9. (soft)drugs of andere verdovende middelen mee te brengen, te verdelen of te gebruiken op het
grondgebied van de club.
1.12.10. Te overnachten op de club.
1.12.11. Eigenhandig evenementen, bijeenkomsten, barbecues of dergelijke te organiseren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
1.12.12. Te roken in de kantine. Sinds januari 2007 geldt er binnen een totaal rookverbod. Bij
overtreding wordt de overtreder gesanctioneerd. Buiten mag er gerookt worden. Peuken
dienen correct weggeworpen te worden in de correcte voorzieningen.
1.12.13. In staat van dronkenschap of onder invloed van benevelende middelen het wateroppervlak te
betreden.
1.12.14. Putten te maken in het strand of andere plaatsen van het terrein.
1.12.15. Zand van het strand in het water te gooien.

1.13. Honden zijn toegelaten op het terrein. Ze mogen niet achter de toog en niet op het
wateroppervlak. Honden dienen te allen tijde aan een leiband te hangen. De eigenaar
van de hond is verantwoordelijk voor het opruimen van uitwerpselen en dient hiervoor
de nodige middelen zelf te voorzien.

1.14. De voertuigen dienen ordelijk en op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd te staan.
De uitwegen dienen te allen tijde vrij te blijven. Het is verboden om voertuigen
permanent op de parking te laten. Leden mogen hun voertuig maximaal 24 uur op de
parking laten staan. Niet-leden mogen de parking enkel gebruiken tijdens de duur van
het evenement waarvan zij toestemming hebben om de club te betreden. Indien een
voertuig niet gereglementeerd geparkeerd staat zal dit voertuig op kosten van de
eigenaar weggesleept worden.


Artikel 2: (surf)materiaal.
2.1 Het materiaal is uitsluitend voor leden en cursisten onder toezicht van een lesgever.

2.2 Indien het materiaal door niet-leden gebruikt wordt, kan de toegang tot de club ontzegd
worden. Elke schade die uit misbruik van het materiaal voortvloeit kan verhaald worden
op de gebruiker ervan.

2.3 Een niet-lid vergezeld door een lid mag geen gebruik maken van het materiaal.

2.4 Het materiaal mag enkel tijdens de openingsuren van de club gebruikt worden en dient
weer op zijn oorspronkelijke plaats worden gelegd op het einde van de dag voor het
sluitingsuur. Indien hierop inbreuken worden vastgesteld kan de toegang tot het
materiaal en/of club voor onbepaalde duur worden ontzegd. De gebruiker zal
aansprakelijk zijn voor elke schade die daaruit voortvloeit.

2.5 Elk type lidmaatschap geeft recht op toegang tot een bepaalde klasse van materiaal.
Beachmembers krijgen toegang tot al het materiaal met designatie ‘B’, surfende leden
krijgen toegang tot materiaal met de designaties ‘B’ en ‘S’. Enkel lesgevers en
bestuursleden kunnen toegang krijgen en geven tot materiaal met de designatie ‘L’. Dit
materiaal dient uitsluitend voor lessen en wedstrijden.
2.5.1 Een lesgever kan in functie van de lessen al het materiaal aanbieden aan zijn cursisten.
2.5.2 Lesgevers hebben in functie van de cursussen altijd recht op gebruik van het materiaal.

2.6 De gebruiker dient de nodige ervaring en kennis te hebben om het materiaal te
gebruiken. Indien dit niet het geval is en hieruit schade voortvloeit is de gebruiker volledig
aansprakelijk voor die schade.

2.7 Voor elk surfend lid (d.i. elk ingeschreven lid uitgezonderd ‘beachmembers’) wordt het
surfmateriaal met de designatie ‘B’ of ‘S’ kosteloos beschikbaar gesteld.
2.7.1 Surfende leden mogen het surfmateriaal niet ter beschikking stellen van niet-leden of
beachmembers. Als misbruik hiervan wordt vastgesteld kan het bestuur of een medewerker van
de club hiervoor een sanctie toewijzen. Indien er meerdere inbreuken worden vastgesteld kan de
toegang tot het materiaal en/of de club ontzegd worden.
2.7.2 Als hier schade uit voortvloeit, is het surfende lid volledig aansprakelijk voor de schade.
2.7.3 Schade die opgelopen is tijdens het gebruik die niet te wijten is aan normale slijtage dient vergoed
te worden door de gebruiker. De opgelopen schade wordt geraamd door personen aangesteld
door het bestuur.
2.7.4 Elke vorm van schade, al dan niet al aanwezig, moet worden gemeld aan een verantwoordelijke
(bestuurslid of medewerker).

2.8 Peddels voor de kajaks en SUP-peddels kunnen afgehaald worden bij de kantine. Hiervoor
dient men € 10,00 euro waarborg te betalen bij het afhalen. Dit kan enkel met een geldige
lidkaart voor het kassasysteem.
2.8.1 De peddels zijn voor elk lid beschikbaar, zowel beachmembers als surfende leden.
2.8.2 Indien de peddels beschadigd worden door incorrect gebruikt zal een vervangingskost
aangerekend worden: € 60,00 voor een kajak peddel en € 50,00 voor een SUP-peddel. Hiervoor
dient de verantwoordelijke van de kantine een schadeformulier op te stellen in dubbel en dit aan
het bestuur door te geven. Het ander exemplaar is voor de gebruiker. De schade moet direct
betaald worden bij vaststelling.
2.8.3 De peddels mogen enkel tijdens de openingsuren van de kantine worden gebruikt.
2.8.3.1 Bij het niet of laattijdig terugbrengen van de peddels zal de waarborg worden ingehouden.
2.8.3.2 Bij een zware overtreding zullen de vervangingskosten van de peddel aangerekend worden of de
waarborg ingehouden worden bij een lichte.
2.8.3.3 Onder zware overtreding wordt verstaan:
2.8.3.3.1 Het ontvreemden of verliezen van de peddel.
2.8.3.3.2 Beschadigingen aanbrengen aan de peddel die de correcte werking ervan belemmeren.
2.8.3.3.3 het herhaaldelijk plegen van lichte overtredingen
2.8.3.4 Onder lichte overtreding wordt verstaan:
2.8.3.4.1 het nemen van een peddel zonder toestemming van de verantwoordelijke.
2.8.3.4.2 het weigeren om deze terug te brengen na het sluitingsuur van de kantine.
2.8.3.4.3 het laten rondslingeren van de peddel nadat de gebruiker de club heeft verlaten.
2.8.3.4.4 Het te laat terugbrengen van de peddel (na het sluitingsuur).
2.8.3.4.5 Het gebruiken van de peddel voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.
2.8.3.4.6 De peddel terugbrengen met cosmetische en/of kleine beschadigingen.
2.8.3.4.7 Elke andere vaststelling van misbruik

2.9 Elk gebruik van het materiaal dient vooraf te worden gemeld bij de verantwoordelijke van
de kantine. U geeft uw lidkaart af en vermeldt welk materiaal u wilt gebruiken en de
bijbehorende identificatiecodes.

2.10 Tijdens een cursus of andere activiteit van de club en/of surfschool staat het materiaal in
de eerste plaats ter beschikking van de cursisten/deelnemers en lesgevers. Het bestuur
en de lesgevers hebben altijd de eindbeslissing over de toewijzing van het materiaal.

2.11 De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of schade aan het
persoonlijk materiaal van leden.
2.11.1 Leden kunnen hun waardevolle voorwerpen altijd achterlaten achter de kantine. Dit is echter op
eigen risico.

2.12 Het materiaal van de club mag enkel op het domein van de club gebruikt worden als een
goede huisvader. Het huren van materiaal voor gebruik op een andere locatie is niet
mogelijk. Het ontvreemden van materiaal van de club heeft definitieve uitsluiting tot
gevolg. De overtreden is ook aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
2.12.1 Enkel bij georganiseerde clubuitstappen voor het juniorteam is het mogelijk om materiaal te
ontlenen bij de club, als de club hiervoor toestemming geeft. Bij het gebruik van surfmateriaal van
de club bij surfuitstappen dien je een waarborg te betalen van € 50,00. De waarborg krijg je terug
indien er geen schade is aan het gehuurde materiaal. Indien er schade wordt vastgesteld die niet
te wijten valt aan normale slijtage, kan de waarborg worden ingehouden. De schade de kan
verhaald worden op de gebruiker ervan indien de schade de waarborg overstijgt.

Artikel 3: Algemeen
3.1 De club kan onder geen enkele vorm verantwoordelijkheid nemen bij schade of verlies
van persoonlijke bezittingen.

3.2 Het bestuur kan eenzijdig beslissen om een lidmaatschap in te trekken op basis van
gegronde reden of het niet naleven van het club reglement. Door betaling van het lidgeld
gaat het lid akkoord met het clubreglement.

3.3 Bij overmacht of intrekking van het lidmaatschap kan de club niet instaan voor de
terugbetaling van het lidgeld.

3.4 Kinderen jongen dan 10 jaar dienen steeds onder toezicht van een volwassene te staan.

3.5 Het bestuur kan te allen tijde het huishoudelijke reglement wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.

3.6 Verloren voorwerpen worden uiterlijk tot het einde van het seizoen bijgehouden in de
kantine.

3.7 Enkel het bestuur en medewerkers van Surfclub Heusden Gent VZW mogen zich achter de toog begeven.

Artikel 4: privacyverklaring
4 persoonsgegevens
4.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Surfclub Heusden Gent VZW te Heusden.
4.1.1 Surfclub Heusden Gent VZW deelt uw gegevens met volgende partijen:
4.1.1.1 WWSV te Gent: subsidies en verzekering
4.1.1.2 Sportdienst Destelbergen te Destelbergen: subsidies
4.1.1.3 Twizzit te Wilrijk: verwerken van de inschrijvingen

4.2 Contactgegevens:
4.2.1 Contactpersoon: Andrei Terryn
4.2.2 Adres: Nederbroekstraat 20 9070 Heusden België
4.2.3 E-mail: surfschool@surfclubheusden.be

4.3 Uw persoonsgegevens worden verzameld bij de inschrijfprocedure die u invult op de
website www.surfclubheusden.be.

4.4 Op het terrein van de surfclub wordt beeldmateriaal verzameld dat voor promotionele en
communicatieve doeleinden wordt gebruikt.
4.4.1 Surfclub Heusden Gent VZW gebruikt beeldmateriaal dat op haar terreinen werd
genomen op sociale media, zowel voor communicatie doeleinden als marketing
doeleinden.
4.4.1.1 Facebook: Windsurfclub Heusden/Gent
4.4.1.2 Instagram: surfclub_heusden
4.4.2 Surfclub Heusden Gent VZW gebruikt beeldmateriaal dat op haar terreinen werd
genomen in e-mails zowel naar leden als naar niet leden.
4.4.3 Surfclub Heusden Gent VZW gebruikt beeldmateriaal dat op haar terreinen werd
genomen op haar website: www.surfclubheusden.be.
4.4.4 Uw persoonsgegevens worden verzameld om volgende redenen:
4.4.4.1 Het afsluiten van een verzekering via WWSV te Gent
4.4.4.2 Het verwerken van ons ledenbestand
4.4.4.3 Aanvragen tot subsidies bij de sportdienst van Destelbergen te Destelbergen en bij
WWSV te Gent

4.5 U heeft te allen tijde recht op verbetering, inzage en verwijdering van uw gegevens. Dit
kan na aanvraag via mail naar surfschool@surfclubheusden.be.

4.6 Door zich lid te maken van Surfclub Heusden Gent VZW stemt u er mee in dat het
beeldmateriaal dat op haar terreinen wordt verzameld gebruikt wordt voor promotionele
doeleinden zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

4.7 Indien u niet wenst opgenomen te worden in onze campagnes, dient u te mailen naar
surfschool@surfclubheusden.be.

4.8 Surfclub Heusden Gent VZW houdt uw gegevens maximaal 2 jaar na uw inschrijving bij.


Artikel 5: contactgegevens
Surfclub Heusden Gent VZW
Nederbroekstraat 20
9070 Heusden België
surfschool@surfclubheusden.be
www.surfclubheusden.be


voorzitter Kenny Mortier
voorzitter@surfclubheusden.Be


evenementen Robbe Vercramer
evenementen@surfclubheusden.be


secretaris Jan Van Hulle
ledenadministratie@surfclubheusden.be


penningmeester Vincent Coenraets
boekhouding@surfclubheusden.be


beheer kantine Mathias Bourdeaux
kantine@surfclubheusden.be


WWSV (Wind & Watersport Vlaanderen)
voormalig VYF
Zuiderlaan 13
9000 Gent België
09 243 11 20
info@wwsv.be
www.wwsv.be


Twizzit
Prins Boudewijnlaan 119
2610 Wilrijk België
info@twizzit.com
http://twizzit.com/


Jeugd- en Sportdienst Destelbergen
Bergenmeers
Koedreef 1
9070 Destelbergen
09 218 72 00
sport@destelbergen.be
https://www.destelbergen.be/sportdienst